Read more

View all

Một số hàng sẵn có

Một số hàng phụ tùng hiện có sẵn như bên dưới: Description                                …

Plate Heat Exchangers

Trao đổi nhiệt của Alfa Laval có nhiều loại, bao gồm trao đổi nhiệt dạng tấm và trao đ…

Gamajet

Thiết bị bồn của Alfa Laval ứng dụng để làm sạch thành bồn, sản phẩm sau khi sử dụn…

Tank Equipment

Thiết bị bồn chứa của Alfa Laval bao gồm nhiều loại như bên dưới: Manhole Cover, Spray B…

Load More That is All