Van Bướm LKB - Butterfly Valve LKB

 Để điều khiển dòng chảy và lưu lượng, Alfa Laval có nhiều loại van khác nhau để điều khiển như bên dưới:

Valves & Automation

 • Butterfly 
 • Single seat 
 • Mix-proof 
 • Non-return 
 • Sanitary ball valve 
 • Sample 
 • Control & regulating 
 • Manual & actuated


Van Bướm LKB - Butterfly Valve LKB


Nguyên lý hoạt động của van bướm LKB - Butterfly LKBVan được chia ra các loại điều khiển khác nhau bằng tay hoặc actuator:
- 2 positions 
- 4 positions 
- Intermediate position 
- Lockable Multi-positional 
- with indication

2 sizes (small/large) 
- NO, NC, A/A 
- LKLA 
- LKLA-T (for ThinkTop® )


LKB - Handles

Actuator for Butterfly Valve

LKB

Options
 • Larger actuator (ø 133)
 • Indication unit or ThinkTop®

Features and Benefits
 • Few moving parts. 
 • Field rebuild from manual to remote. 
 • LKB-F, easy to service. 
 • Bushes on disk stem.


Previous Post Next Post